شاخص3

برنامه‌ی سلسله سخنرانی‌های «پروفسور گئورگ اشتنگر» در ایران...

«انجمن فلسفۀ میان‌فرهنگی ایران» و «دانشگاه علامه طباطبایی» برگزار می‌کنند: سلسله سخنرانی‌های پروفسور گئورگ اشتنگر سخنرانی اول: یکشنبه ۲۵ بهمن، ساعت ۱۳:۳۰ تا ۱۶ سالن مطهری دانشکده ادبیات و زبان‌های خا...
شاخص4

برگزاری چهارمین جلسه نوبت زمستان سلسله سخنرانی‌های « دیگری و دیگرهراسی...

«انجمن فلسفۀ میان‌فرهنگی ایران» با همکاری «پژوهشکدۀ فرهنگ معاصر پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی» چهارمین جلسه از نوبت زمستان سلسله سخنرانی‌های « دیگری و دیگرهراسی» را برگزار می‌کند. جلسۀ چهارم:...
635668509517617641

کارایی کفتگو در برابر بیگانه هراسی

کارایی کفتگو در برابر بیگانه هراسی گزارش سخنرانی دکتر فاطمه صدرعاملی در سلسله سخنرانی‌های نوبت پاییز « دیگری و دیگرهراسی»   موضوع این دوره از سلسله سخنرانی‌ها و ارائه مقالات در انجمن فلسفه بین ف...
830-955-1392-8-12-2-26-28-1921

تبار شناسی دیگر هراسی و امکان «ملاقاتی» بدون حرص و هراس...

تبار شناسی دیگر هراسی و امکان «ملاقاتی» بدون حرص و هراس گزارش سخنرانی دکتر عباس منوچهری در سلسله سخنرانی‌های نوبت پاییز « دیگری و دیگرهراسی» برای مواجه های میان فرهنگی می توان انواعی را بر شمرد و مصا...
139107081624113951914

دیگر دوستی و دیگرستیزی از منظر اخلاقی و دیدگاه سیاسی اسپینوزا...

دیگر دوستی و دیگرستیزی از منظر اخلاقی و دیدگاه سیاسی اسپینوزا گزارش سخنرانی دکتر شهین اعوانی در سلسله سخنرانی‌های نوبت پاییز « دیگری و دیگرهراسی» اسپینوزا در بعضی از آثار خود، و به خصوص در رساله الهی...