شاخص3

برنامه‌ی سلسله سخنرانی‌های «پروفسور گئورگ اشتنگر» در ایران...

«انجمن فلسفۀ میان‌فرهنگی ایران» و «دانشگاه علامه طباطبایی» برگزار می‌کنند: سلسله سخنرانی‌های پروفسور گئورگ اشتنگر سخنرانی اول: یکشنبه ۲۵ بهمن، ساعت ۱۳:۳۰ تا ۱۶ سالن مطهری دانشکده ادبیات و زبان‌های خا...
شاخص4

برگزاری چهارمین جلسه نوبت زمستان سلسله سخنرانی‌های « دیگری و دیگرهراسی...

«انجمن فلسفۀ میان‌فرهنگی ایران» با همکاری «پژوهشکدۀ فرهنگ معاصر پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی» چهارمین جلسه از نوبت زمستان سلسله سخنرانی‌های « دیگری و دیگرهراسی» را برگزار می‌کند. جلسۀ چهارم:...